top of page

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Správce a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JUDr. Ing. Kateřina Mencnerová, IČO: 05246351, se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha (dále jen: „správce“).

 

II.

Osobní údaje a jejich zdroje

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje. Těmito údaji jsou:

 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefon, bankovní údaje, IP adresa a údaje související s poskytnutím vybrané právní služby. 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal z veřejného rejstříku - katastru nemovitostí. 

 

 

III.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem 

 • oprávněný zájem správce na uplatňování práv ze smlouvy uzavřené s Vámi

 • plnění právních povinností (např. v souvislosti s vedením účetnictví)

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

 

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje: 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Předávání osobních údajů 

Osobní údaje jsou předávány osobám podílejícím se na dodání služeb (např. spolupracující advokáti nebo zaměstnanci).

Osobní údaje mohou být dále předávány příslušným správním orgánům, soudů, nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon.

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů. 

 • právo vznést námitku proti zpracování a 

 • právo na přenositelnost údajů. 

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1.6.2020

JUDr. Ing. Kateřina Mencnerová, advokátka

bottom of page