top of page
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
BusinessFULLRES-25_edited.png

JUDr. Ing. Kateřina Mencnerová

Advokátka

 

Tel.:

+420 774 198 813

 

E-mail:

katerina@ak-mencnerova.cz 

 

Sídlo:

Dřevná 382/2

120 00 Praha 2

Ev. č. ČAK 17864

IČO: 05246351

ID datové schránky: ibzxkky

Kdo jsem

Jsem samostatná advokátka poskytující komplexní právní poradenství společnostem, podnikatelům i jednotlivcům.

Kontaktujte mě a společně nalezneme způsob řešení Vašich problémů.

PRÁVNÍ SLUŽBY
Právní služby
PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ
Právní poradenství při zakládání, změnách, správě a ukončení činnosti obchodních korporací. Problematika odpovědnosti členů orgánů společnosti včetně přípravy smluv upravujících vztahy společnosti se členy orgánů, organizace valných hromad, právní poradenství při změnách základního kapitálu.

SMLUVNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

Příprava a revize smluvní dokumentace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, příprava hlavních typů smluv, jakož i příprava komplexních smluv, které nejsou upraveny jako zvláštní smluvní typ. Příprava všeobecných obchodních podmínek, zajištění závazků a dalších smluv.

PRACOVNÍ PRÁVO

Příprava pracovněprávní dokumentace, příprava smluv pro management, včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, vnitřní předpisy a řády společnosti. Poradenství při ukončování pracovního poměru, zastupování u soudu v pracovněprávních sporech. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ/GDPR

Právní posouzení postupů klientů při zpracování osobních údajů (audit), příprava nebo revize dokumentů nutných pro soulad s GDPR. Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, zajištění školení a řešení otázek práv subjektů údajů.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Právní služby při koupi a prodeji nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor a v oblasti nájemního práva. Právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě a smluv o dílo. 

STAVEBNÍ PRÁVO

Právní poradenství v oblasti stavebního práva a posuzování vlivů na životní prostředí, zastupování v řízení před stavebními úřady, katastrálními úřady, právní audit vlastnických a dalších práv k nemovitostem.

ŘEŠENÍ SPORŮ, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních, mediace a ostatní formy alternativního řešení sporů. Správa pohledávek.

RODINNÉ  PRÁVO

Zastupování při sporném i nesporném rozvodu, péče o dítě, zvýšení či snížení výživného, smlouvy o zúžení či rozdělení SJM, vypořádání SJM, předmanželské smlouvy, řízení o osvojení, dědické právo. 

TRESTNÍ PRÁVO

Právní poradenství a zastupování klientů ve všech fázích trestního řízení popřípadě jako osob poškozených. 

Stálý právní servis
STÁLÝ PRÁVNÍ SERVIS
V případě dlouhodobější a častější spolupráce se můžeme dohodnout na počtu hodin, který si každý měsíc vyhradím jen pro Vás. Za právní služby tedy utratíte každý měsíc stejnou částku, která pro Vás bude nastavena finančně výhodně. Nedočerpané nebo naopak přečerpané hodiny můžete vždy převádět do dalšího měsíce.

Cena je vždy sjednána individuálně. Pro zajištění standardní právní agendy Vašeho podnikání (korporátní, pracovní a smluvní právo) je však v zásadě možné dohodnout se na odměně od 9.900,- Kč měsíčně bez DPH.  

Služba je vhodná zejména pro podnikatele a společnosti, kteří nechtějí platit vyšší náklady za tzv. podnikového právníka.

Spolupráce
SPOLUPRÁCE
PRVNÍ SCHŮZKA ZDARMA 
První schůzka o délce 30 minut by nám měla stačit k seznámení se s problematikou Vašeho případu, k návrhu dalšího postupu, k odhadu ceny služeb a výše případné zálohy. V případě, kde to povaha právní služby a daného případu dovoluje, je možné věc řešit také e-mailem, on-line nebo telefonicky.

SJEDNÁNÍ ODMĚNY 

Výše odměny je navrhována individuálně podle konkrétních okolností daného případu, s ohledem na jeho obtížnost a časovou náročnost. Nejčastěji je sjednána časová odměna formou hodinové sazby pohybující se mezi 1.500,- Kč zejména u fyzických osob a 2.500,- Kč u právnických osob. K odměně je připočítáváno DPH v zákonné výši.

 

V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci, nabízím službu Stálého právního servisu. Při využití Stálého právního servisu s Vámi bude sjednána zvýhodněna paušální sazba za předem stanovený počet hodin poskytování právních služeb.

ROZSAH PRÁVNÍCH SLUŽEB 
V případě, že se dohodneme na spolupráci, budete v návaznosti na první schůzku seznámeni s jednotlivými kroky, které je zapotřebí podniknout a s časovým rámcem nutným k jejich provedení. Veškeré postupy i písemnosti Vám budou zaslány předem k formálnímu odsouhlasení.

VAŠE SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA 
Podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pověřeným k mimo soudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora (www.cak.cz). Máte právo odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb nebo ji vypovědět kdykoliv, i bez udání důvodu.
CONTACT
bottom of page