top of page
  • katerinamencnerova

Ochrana proti domácímu násilí

Domácí násilí je definováno jako opakované eskalující se (fyzické i psychické) násilí ze strany agresora vůči jeho blízké osobě, které nejčastěji probíhá stranou veřejnosti. Náš právní řád upravuje několik možností, které může ohrožená osoba ke své ochraně proti domácímu násilí využít.


1. Vykázání Policií ČR ze společného obydlí

Policie ČR je oprávněna (1) vykázat násilnou osobu po dobu 10 dní ze společného obydlí a jejího bezprostředního okolí a (2) uložit násilné osobě, aby se zdržela styku či navazování kontaktů s ohroženou osobou. Není přitom důležité, kdo nemovitost, v níž osoby žijí, vlastní. V případě, že dojde k násilnému konfliktu je na místě okamžitě přivolat policii a trvat na vyhotovení záznamu o ohlášení napadení.


Vykázaná osoba musí vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. Do 24 hodin je pak vykázaná osoba oprávněna si za asistence policie vyzvednout další osobní věci nebo věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání.

2. Nařízení předběžného opatření soudem

Soud může na návrh vydat předběžné opatření, kterým násilné osobě uloží zejména, aby opustil společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo okolí navrhovatele a nezdržoval se tam, aby se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.


O návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin bez jednání, přičemž rozhodnutí je vykonatelné již samotným vydáním. Předběžné opatření trvá 1 měsíc.


Návrh na nařízení předběžného opatření musí obsahovat vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné soužití pro ohroženou osobu nesnesitelné z důvodu domácího násilí nebo které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování ohrožené osoby. To jinými slovy znamená, že ohrožená osoba musí k návrhu doložit důkazy o těchto skutečnostech.


Navrhovatel může před uplynutím doby trvání předběžného opatření podat návrh na jeho prodloužení. Podáním návrhu na prodloužení dochází k prodloužení doby jeho trvání do doby, než o návrhu soud rozhodne. V řízení o prodloužení předběžného opatření soud nařídí jednání a na něj předvolá účastníky. Předběžné opatření může soud prodloužit na dobu nezbytně nutnou, nejpozději předběžné opatření zanikne uplynutím 6 měsíců od jeho vykonatelnosti, resp. vydání. Jsou-li dány nové důvody pro vydání předběžného opatření po uplynutí doby, na kterou bylo nařízeno nebo prodlouženo, nic nebrání tomu navrhnout další nařízení nového předběžného opatření.


Ani v tomto případě nevadí, že ohrožená osoba není vlastníkem nemovitosti, v níž společně bydlí s agresorem. Soud by neměl při rozhodování o nařízení předběžného opatření zohledňovat ani skutečnost, zda násilná osoba má nebo nemá zajištěno náhradní bydlení.

3. Trestně-právní obrana

Podle intenzity zásahů může jednání násilné osoby naplňovat také znaky trestného činu. Může se jednat např. o trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, trestný čin nebezpečného pronásledování (tzv. stalking), vydírání, nebezpečné vyhrožování apod.

Ohrožená osoba může na příslušné policii oznámit podezření ze spáchání trestného činu a policejní orgán je povinen se tímto oznámením zabývat.


Jestliže policejní orgán dospěje k závěru, že trestní oznámení je důvodné a zjištěné závěry jeho prověřování odůvodňují, že se stal trestný čin a spáchala jej násilná osoba, zahájí trestní stíhání. Pokud po zahájení trestního stíhání hrozí, že pachatel bude trestnou činnost vůči ohrožené osobě opakovat, může být nařízeno předběžné opatření ve formě zákazu kontaktu obviněného s ohroženou osobou a zákazu vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a do jeho bezprostředního okolí a zdržovat se tam nebo může být soudem vzat pachatelem do tzv. předstižné vazby.


V případě odsouzení pachatele dochází obvykle k souběhu několika trestných činů, tedy k odsouzení násilné osoby za několik trestných činů současně. V případě, že dojde k podmíněnému odsouzení násilné osoby, uloží soud pachateli zkušební dobu od 1 do 5 let zpravidla včetně omezení spočívající v povinnosti pachatele zdržet se po tuto dobu jakýchkoliv kontaktů s poškozenou osobou proti její vůli.


Doporučení na závěr:

Jste-li ohroženou osobu a rozhodnete se proti domácímu násilí bránit právní cestou je důležité mít předem shromážděn dostatek důkazů. V případě útoku je možné přivolat policii a trvat na vyhotovení písemného záznamu nebo obrátit se na lékaře, psychologa či jiného odborného pracovníka a nechat si vyhotovit lékařskou nebo jinou písemnou zprávu. Kromě lékařských zpráv je možné jako důkaz předložit např. také korespondenci související s domácím násilím nebo i záznamy telefonických rozhovorů s násilnou osobou. Dále je možné jako důkaz doložit čestná prohlášení svědků obsahující jejich svědectví týkající se domácího násilí.


Předložení dostatečného množství důkazů je základem pro úspěšnou obranu. Za domácí násilí totiž není považován např. jednorázový útok, tzv. italská domácnost nebo zvýšená konfliktnost související s rozvodovým řízením.


JUDr. Ing. Kateřina Mencnerová, advokátka

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page